وقتی شما برنده باشید ما نیز برنده ایم.

برنده بیش از 10 جایزه معتبر

مقام و جوایز ما

Best Investment Products (Global)
Best Investment Products (Global)

2020
Global Brands Magazine Awards

Best Partnership Program (LATAM)
Best Partnership Program (LATAM)

2020
Global Banking & Finance Awards

Most Trusted Broker
Most Trusted Broker

2020
International Business Magazine Awards

Most Transparent Asian Forex Broker
Most Transparent Asian Forex Broker

2020
Global Forex Awards Retail

Best Global Mobile Trading App
Best Global Mobile Trading App

2020

Global Forex Awards B2B

Best Broker of the CIS
Best Broker of the CIS

2019
IAFT Awards